Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

Reklamačný poriadok upravuje rozsah zodpovednosti spoločnosti IT Energy, s.r.o. (ďalej iba „IT Energy“) a účinné a prehľadné postupy rýchleho vybavovania reklamácií klientov tak, aby bola zabezpečená transparentnosť činnosti IT Energy a aby boli následne prijaté potrebné nápravné opatrenia vo vzťahu k činnosti IT Energy v oblasti prevádzkovania kryptomatu.
Reklamačný poriadok súčasne stanovuje základné zásady a princípy pri uplatňovaní práv klientov, ktorým sú služby a činnosti spoločnosti IT Energy poskytované, alebo ktorí ich inak užívajú.

II. Vymedzenie pojmov

1.) Kryptomat je zariadenie, ktoré umožňuje nákup kryptomien bez rizika podvodu.
2.) Sprostredkovanie prevodu kryptomeny je činnosť vykonávaná v sektore prijímania vkladov a výberov prostredníctvom kryptomatu.
3.) Klient je osoba, ktorá využije sprostredkovanie prevodu kryptomeny.
4.) Vybavovanie reklamácie zahŕňa všetky úkony, ktoré nasledujú po doručení reklamácie a končia písomným oznámením o výsledku prešetrenia reklamácie klientovi.

III. Rozsah zodpovednosti

1.) IT Energy zodpovedá klientovi za rozsah a kvalitu služieb a s nimi súvisiacich činností, ktoré poskytuje v prípade, že:
a) zmluvne dohodnutá služba nebola poskytnutá v zmluve stanovenom množstve, rozsahu, cene, kvalite,
b) za poskytnutú službu alebo činnosť nebola účtovaná cena zodpovedajúca zmluvným podmienkam.

2.) V prípade poskytnutia vadného plnenia, má klient právo uplatniť si svoje práva formou reklamácie.
3.) Reklamáciou sa podľa Reklamačného poriadku rozumie stanovenie formy a postupu uplatňovania zodpovednosti za vady poskytnutých služieb a s nimi súvisiacich činností.

IV. Právo na uplatnenie reklamácie

1.) Každý klient a potenciálny klient má právo na uplatnenie reklamácie.
2.) Každá reklamácia smerujúca proti rozsahu, cene a kvalite poskytnutých služieb alebo činnosti bude prijatá a vybavená v súlade s ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.
3.) Vo všetkých reklamáciách, ktoré nebudú IT Energy doručené v písomnej podobe, ale budú uplatnené osobne, bude spísaný reklamačný zápis. V prípade telefonického uplatnenia reklamácie, IT Energy vyhotoví záznam s uvedením skutočností, ktoré sa týkajú predmetu reklamácie, vrátane dátumu a hodiny uplatnenia reklamácie.
4.) Reklamáciu kvality a rozsahu alebo ceny služieb alebo činností poskytnutých IT Energy je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu. Reklamácia musí byť v prípade písomného oznámenia doručená na e-mail info@yellowmat.sk alebo na adresu spoločnosti IT Energy, s.r.o., Bernolákova 14/B, 974 05 B. Bystrica.
5.) Poverený pracovník je povinný reklamáciu úplne a podrobne prešetriť a to v čo najkratšom čase od jej prijatia. Reklamáciu je poverený pracovník povinný vyriešiť najneskôr do 30 kalendárnych dní.